Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er en samling av alle våre medlemmer og er øverste myndighet i Gramo.  Ved å sende inn forslag og bruke stemmeretten kan du være med å bestemme hvordan vi skal forvalte dine rettigheter til musikk.

I 2017 holder vi generalforsamling 29. mai klokken 15:00 på Popsenteret. Vi sender innkalling per e-post og legger den ut på denne nettsiden en måned før.

 
 • Konstituering av møtet
 • Valg av ordstyrer, referenter og to til å undertegne protokoll fra møtet
 • Årsberetning
 • Årsregnskap
 • Revisjonsberetning
 • Godkjenning av styrehonorarer
 • Godkjenning av honorar til revisor
 • Ansvarsfrihet for styret
 • Valg av styre- og varamedlemmer
 • Valg av statsautorisert revisor
 • Valg av to personer med varamedlemmer til utvalg for kontroll med forvaltningen av foreningen
 • Valg av valgkomité bestående av fem medlemmer, med komitéleder som er uavhengig av rettighetshavergruppene (jf § 8, 2. ledd, siste setning, og for øvrig to fra hver sektor)
 • Eventuelle andre saker fra styret eller innsendt av medlemmene
 

Forslag og stemmerett

Alle medlemmer har rett til å sende inn forslag, men du må være ordinært medlem for å stemme på generalforsamlingen.

Rettigheter for ditt medlemskap - dette trenger du å vite

Fullmakt

Hvis du ikke kan møte opp på generalforsamlingen kan du gi fullmakt:

 • Du må selv være ordinært medlem og ha opptjent mer enn 1 000 kroner et av de tre siste årene.

 • Du kan kun gi fullmakten til et annet ordinært medlem eller din rettighetshaverorganisasjon

(Her kommer lenke til fullmaktskort når vi har det klart)

Protokoll fra Gramos generalforsamling 2016 (pdf)

Årsmelding for Gramo 2015 (pdf)

Gramos vedtekter