Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er en samling av alle våre medlemmer og er øverste myndighet i Gramo.  Ved å sende inn forslag og bruke stemmeretten kan du være med å bestemme hvordan vi skal forvalte dine rettigheter til musikk.

I 2017 holder vi generalforsamling 29. mai klokken 15:00 på Popsenteret. Vi sender innkalling per e-post og legger den ut på denne nettsiden en måned før.

 
 • Konstituering av møtet
 • Valg av ordstyrer, referenter og to til å undertegne protokoll fra møtet
 • Årsberetning
 • Årsregnskap
 • Revisjonsberetning
 • Godkjenning av styrehonorarer
 • Godkjenning av honorar til revisor
 • Ansvarsfrihet for styret
 • Valg av styre- og varamedlemmer
 • Valg av statsautorisert revisor
 • Valg av to personer med varamedlemmer til utvalg for kontroll med forvaltningen av foreningen
 • Valg av valgkomité bestående av fem medlemmer, med komitéleder som er uavhengig av rettighetshavergruppene (jf § 8, 2. ledd, siste setning, og for øvrig to fra hver sektor)
 • Eventuelle andre saker fra styret eller innsendt av medlemmene
 

Forslag og dagsorden for 2017 finner du i innkallingsdokumentet (pdf)

Forslag og stemmerett

Alle medlemmer har rett til å sende inn forslag, men du må være ordinært medlem for å stemme på generalforsamlingen.

Rettigheter for ditt medlemskap - dette trenger du å vite

Fullmakt

Følgende regler gjelder for å kunne gi fullmakt:

 • Du må selv være ordinært medlem

 • Du må ha opptjent mer enn 1 000 kroner et av de tre siste årene.

 • Du kan kun gi fullmakten til et annet ordinært medlem eller din rettighetshaverorganisasjon

Slik gir du fullmakt:

Frist: Gramo må ha mottatt fullmakten innen 22. mai klokken 15:00

Årsmelding for Gramo 2016 (pdf)
Oppdatert versjon med leder kommer

Gramos vedtekter

Protokoll fra Gramos generalforsamling i 2016 (pdf)