General-
forsamlingen

Generalforsamlingen er en samling av alle våre medlemmer og er øverste myndighet i Gramo.  Ved å sende inn forslag og bruke stemmeretten kan du være med å bestemme hvordan vi skal forvalte dine rettigheter til musikk.

Generalforsamlingen holdes 4. juni 2018. Vi kommer tilbake med hvor vi skal være.

Se video fra generalforsamlingen 2017

 
 • Konstituering av møtet
 • Valg av ordstyrer, referenter og to til å undertegne protokoll fra møtet
 • Årsberetning
 • Årsregnskap
 • Revisjonsberetning
 • Godkjenning av styrehonorarer
 • Godkjenning av honorar til revisor
 • Ansvarsfrihet for styret
 • Valg av styre- og varamedlemmer
 • Valg av statsautorisert revisor
 • Valg av to personer med varamedlemmer til utvalg for kontroll med forvaltningen av foreningen
 • Valg av valgkomité bestående av fem medlemmer, med komitéleder som er uavhengig av rettighetshavergruppene (jf § 8, 2. ledd, siste setning, og for øvrig to fra hver sektor)
 • Eventuelle andre saker fra styret eller innsendt av medlemmene
 

Utbetaling til amerikanere på vernede innspillinger

Er det korrekt å utbetale vederlag til amerikanske utøvere og produsenter som deltar på en vernet innspilling?

Spørsmålet ble reist på generalforsamlingen i 2017. Styret lovet at dette skulle utredes og ba professor Ole-Andreas Rognstad og advokat Astri M. Lund om å gjøre det.

Konklusjon: Alle rettighetshavere som deltar på en vernet innspilling har krav på å få utbetalt sin andel av vederlaget. 

Dette støtter praksisen Gramo alltid har hatt, noe vi er glade for å kunne konstatere.

Konklusjonen medfører at vi kommer til å gå videre i kommunikasjonen med SoundExchange for å inngå bilateral avtale, både på utøver og produsentsiden.

Les utredningen fra Ole-Andreas Rognstad og advokat Astri M. Lund (pdf)
Dokumentet ble endret av forfatterne den 2. februar. 2018

Endringen tar høyde for at USA har tatt forbehold mot vederlagsreglen i WPPT art. 15 og består hovedsakelig i at en setning er fjernet i nest siste avsnitt på side 9 og tre setninger lagt til i første avsnitt på side 20.


Forslag og stemmerett

Alle medlemmer har rett til å sende inn forslag.

For å få stemmerett på generalforsamlinen må du ha opptjent penger på Gramo-kontoen din i løpet av de tre siste år.

Forslag til generalforsamlingen kan du sende inn her

Les mer om hva som inngår i medlemskapet i våre vedtekter


Fullmakt

Følgende regler gjelder for å kunne gi fullmakt:

 • Du må ha opptjent mer enn 1 000 kroner et av de tre siste årene.

 • Du kan kun gi fullmakten til et annet medlem eller din rettighetshaverorganisasjon

 

Gramos vedtekter

Årsmelding for Gramo 2016 (pdf)

Protokoll fra Gramos generalforsamling i 2017 (pdf)