gramo-vedtekter-ikon

Vedtekter

§ 1 Foreningen

Foreningens navn er Gramo. Foreningen er etablert 7. juni 1989 i Oslo av følgende rettighetshaverorganisasjoner:

 • FONO

 • IFPI Norge

 • Norsk Musikerforbund

 • Norsk Tonekunstnersamfund

 • Norsk Skuespillerforbund

 • Skuespillerforeningen av 1978

Foreningen er frittstående og har sete i Oslo.


§ 2 Formål

Gramos primære formål er å forhandle om, innkreve, forvalte og fordele vederlag til produsenter og utøvende kunstnere når deres lydopptak blir kringkastet eller offentlig fremført i Norge, jf lov av 12. mai 1961 nr 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) § 21.

Gramo kan også innkreve, forvalte og fordele andre typer vederlag som tilfaller de samme rettighetshavere. Tilsvarende gjelder også for midler som på annen måte enn ved individuell fordeling, vil komme rettighetshavergruppene til gode.

Gramo har ikke økonomisk overskudd til formål, da innkrevd vederlag skal utbetales til rettighetshaverne slik som beskrevet i § 10.


§ 3 Medlemskap

Som medlem i Gramo kan opptas alle som har vederlagsrett i henhold til bestemmelsene i åndsverklovens § 21.

Utmelding fra Gramo skjer skriftlig med virkning fra 1. januar påfølgende år og med 3 måneders varsel.

Medlemsretten bortfaller når et medlem ikke lenger er innehaver av vederlagsrett i henhold til åndsverklovens § 21 med forskrifter.

 


§ 4 Godkjenning av rettighetshaverorganisasjoner

Rettighetshaverorganisasjon som representerer norske utøvere eller produsenter kan opptas som rettighetshaverorganisasjon i foreningen. Styret avgjør opptak med vektlegging av søkerens formål og virke, samt hvorvidt søkeren har et rimelig antall betalende, vederlagsberettigede medlemmer. Styret kan gi spesialbestemmelser i reglementer.

Avslag på søknaden kan innen gjeldende forslagsfrist innankes for generalforsamlingen.


§ 5 Forvaltning

I henhold til åndsverklovens § 21 forvalter Gramo vederlagsrettigheter for kringkasting og annen offentlig fremføring som skjer i Norge av vernede lydopptak. Dette omfatter både norske og utenlandske rettighetshavere, og uavhengig av medlemskap i Gramo.

Medlemmer av Gramo bekrefter forvaltningen via medlemssøknaden, og kan samtidig – fortrinnsvis på global basis – overdra tilsvarende forvaltningsrett for fremføring som skjer i utlandet. Endringer i forvaltningsrettens geografiske utstrekning må skje skriftlig med virkning fra
1. januar og med 3 måneders varsel.

Gramo kan forvalte andre rettigheter enn vederlagsretten i henhold til åndsverklovens § 21. Dette forutsetter særskilt forvaltningskontrakt med medlemmene eller med den interesseorganisasjon som representerer deres rettigheter.


§ 6 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er Gramos høyeste organ.

Ordinær generalforsamling avholdes i løpet av første halvår. Forslag til generalforsamlingen skal være styret i hende innen 1. februar. Innkallingen til generalforsamlingen, med eventuelle forslag,  sendes ut per e-post senest 1 måned før møtet. Samtidig gjøres årsmeldingen og sakspapirer tilgjengelig for utsending på forespørsel og for nedlasting via Gramos hjemmeside på Internett.

Stemmerett på generalforsamlingen tilkommer kun utøvermedlemmer som i løpet av de tre siste avregningsår har opptjent vederlag fra Gramo.

Stemmerett på generalforsamlingen for produsentenes rettighetshavergruppe vektes etter fjorårets opptjente vederlag slik:

Vederlag/år (kr) Stemmer
Fra Til
1 9 999 1
10 000 49 999 5
50 000 99 999 10
100 000 499 999 50
500 000 999 999 100
1 000 000 1 999 999 200
2 000 000 4 999 999 400
5 000 000 ubegrenset 500
 

Enkeltmedlemmers stemmerett begrenses oppad til 18% av de fremmøtte produsentmedlemmers stemmer. Produsentmedlemmer som er tilsluttet en og samme bransje/interesseorganisasjon kan ikke velge mer enn to medlemmer til styret.

Søknader om medlemskap må være Gramo i hende senest en uke før generalforsamlingen for at vedkommende skal kunne få stemmerett på vedkommende generalforsamling.

Stemmeberettigede medlemmer som i løpet av et av de tre siste avregningsår har mottatt avregning større enn kr 1.000,-, kan gi fullmakt til annet medlem eller sin rettighetshaverorganisasjon.

For å være gyldige må fullmakter til generalforsamlingen være Gramo i hende senest en uke før generalforsamlingen. Etter dette tidspunkt kan fullmakter ikke trekkes tilbake på annen måte enn ved personlig fremmøte på generalforsamlingen.

Kun fullmakter avgitt i forbindelse med angjeldende generalforsamling er gyldige.

Fullmaktskort utstedt av Gramo skal benyttes.

Alle medlemmer, administrasjon og rettighetshaverorganisasjonene har møte-, tale- og forslagsrett på generalforsamlingen.

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 • Konstituering av møtet

 • Valg av ordstyrer, referenter og to til å undertegne protokoll fra møtet

 • Årsberetning

 • Årsregnskap

 • Revisjonsberetning

 • Godkjenning av styrehonorarer

 • Godkjenning av honorar til revisor

 • Ansvarsfrihet for styret

 • Valg av styre og varamedlemmer

 • Valg av statsautorisert revisor

 • Valg av to personer med varamedlemmer til utvalg for kontroll med forvaltningen av foreningen

 • Valg av valgkomité bestående av fem medlemmer, med komitéleder som er uavhengig av rettighetshavergruppene (jf § 8, 2. ledd, siste setning, og for øvrig to fra hver sektor)

 • Eventuelle andre saker fra styret eller innsendt av medlemmene

De to rettighetshavergruppene, utøverne og produsentene, skal ha like stor stemmetyngde på generalforsamlingen, slik at saker som skal behandles i fellesskap krever alminnelig flertall innenfor begge grupper for å bli vedtatt.

Styret kan med simpelt flertall innkalle til ekstraordinær generalforsamling. Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling når dette er nødvendig, eller når minst 15% av stemmene i utøvergruppen eller 30% av stemmene i produsentgruppen, krever dette ved skriftlig henvendelse til Gramo.

Det innkalles på samme måte som ordinær generalforsamling med minst 30 dagers varsel.


§ 7 Valgkomitéens arbeid

Valgkomitéens skal overfor generalforsamlingen fremme innstilling til følgende valg:

 • Valg av ordstyrer

 • Valg av styre. Til styrevalgene innstilles styrets leder med varamedlem av valgkomitéen i plenum, mens innstillingen på de øvrige tre pluss tre styremedlemmer med varamedlemmer baseres på sektorvis nominering fra todelt komité.

 • Valg av statsautorisert revisor

 • Valg av kontrollkomité

Innstillingene skal være skriftlig begrunnet, og skal være klar til utsending/publisering sammen med de øvrige årsmøtepapirer.

Generalforsamlingens valg av valgkomité skjer etter innstilling fra det avtroppende styret.

Valg av tellekorps og representanter til å undertegne protokollen forberedes av administrasjonen.


§ 8 Styret og sektorutvalg

a) Styrets sammensetning
Gramo skal ha et styre bestående av 7 medlemmer med personlige varamedlemmer.

3 medlemmer velges av produsentenes rettighetshavergruppe og 3 medlemmer av utøvernes gruppe. Det er kun utøvermedlemmer som stemmer over valg av representanter fra sin rettighetshavergruppe. Tilsvarende er det kun produsentmedlemmer som stemmer over valg av representanter fra sin rettighetshavergruppe.

Det sjuende medlemmet skal være uavhengig av både produsentenes og utøvernes rettighetshavergrupper. Med uavhengig menes at vedkommende er uten tilknytning til noen av de godkjente rettighetshaverorganisasjoner, og heller ikke er medlem av Gramo.
Det sjuende medlemmet velges av generalforsamlingen med alminnelig flertall innen begge grupper.

Dersom det ikke oppnås alminnelig flertall i begge rettighetshavergrupper for et uavhengig medlem, skal valget av uavhengig medlem skje i samsvar med valgkomitéens innstilling, men kun dersom denne er enstemmig. I motsatt fall skal ordstyreren anmode Kulturdepartementet om å oppnevne dette medlemmet.

De seks ordinære styremedlemmene og varamedlemmene velges for ett år ad gangen, mens det uavhengige medlemmet velges for to, og skal være styrets leder. Styret velger selv første og annen nestleder utgått fra hver av rettighetshavergruppene, og disse vervene rullerer årlig mellom de to gruppene.

b) Styrets oppgaver
Forvaltning av foreningen hører inn under styret. Styret skal sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten og skal føre tilsyn med direktøren og den daglige drift.

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede. Det skal føres protokoll fra styrets møter.

Styret ansetter direktør, fastsetter stillingsinstruks og gir fullmakter. Foreningens firma tegnes av styret. Styret kan gi og tilbakekalle rett for styreleder og første nestleder i fellesskap, eller direktøren, til å tegne foreningens firma. Styret kan meddele prokura.

c) Sektorutvalg
I tillegg til styret har Gramo også egne sektorutvalg som behandler saker som angår den enkelte rettighetshavergruppen. Det er et sektorutvalg for hver av rettighetshavergruppene; et utøversektorutvalg og et produsentsektorutvalg. Sektorutvalgene er ikke selvstendige juridiske organ.

Hvert av sektorutvalgene består av 6 personer; de årlig valgte styre- og varamedlemmer innenfor hver rettighetshavergruppe.  Sektorene er beslutningsdyktige når minst 4 medlemmer er til stede. Det skal føres protokoll fra sektorenes møter.

Dersom medlemmer sektorutvalgene av ulike årsaker skulle fratre, har sektoren rett til å utpeke erstatter. Ved uenighet innad i sektoren er det styret som velger erstatter.

Individuell fordeling av vederlagsmidler innenfor hver rettighetshavergruppe skal skje slik at hver sektor fastsetter fordelingskriterier og fordeler sin andel av inntektene uten innblanding fra den andre sektoren.  

Bevilgninger til kollektive formål foretas av de respektive sektorutvalg, som er nedsatt av styret. Styret skal føre kontroll med sektorenes bevilgninger før utbetaling kan effektueres.


§ 9 Daglig ledelse

Direktøren leder foreningens daglige drift etter instruks gitt av styret.

Saker som er av uvanlig art eller av stor betydning for foreningen, skal alltid forelegges styret. Kan slik foreleggelse ikke gjøres uten at dette er til vesentlig ulempe, har direktøren myndighet til å treffe avgjørelse i samråd med styreleder eller i dennes fravær med nestleder. Styret skal snarest underrettes om avgjørelsen.

Direktøren representerer foreningen utad i saker som inngår i den daglige ledelse.

Direktøren eller den direktøren særskilt bemyndiger, kan representere Gramo i forbindelse med rettslig inndriving av vederlag.

Direktøren ansetter administrativt personell innenfor de rammer styret har fastsatt.


§ 10 Vederlag

Vederlaget, som regulert i åndsverkloven § 21, fordeles likt mellom de to rettighetshavergruppene.

Foreningen fordeler også midler til kollektive formål i samsvar med lov og forskrift.

Fordeling av andre vederlag følger de fordelingsregler som fastsettes for disse.

Vederlag som innkreves i henhold til vedtektenes § 2 skal, med fradrag for administrasjonskostnader, uavkortet deles ut til rettighetshaverne. I den grad individuell fordeling ikke lar seg gjennomføre, skal midlene komme rettighetshaverne til gode ved at midlene deles ut til kollektive formål, jf 2. avsnitt i denne bestemmelsen.


§ 11 Oppløsning

Ved en eventuell oppløsning av foreningen, skal foreningens midler tilfalle rettighetshaverne. I den grad individuell fordeling ikke lar seg gjennomføre, skal midlene tilfalle kollektive formål, slik som beskrevet i § 9.


§ 12 Regnskap

Regnskapsåret følger kalenderåret.

Regnskapet skal revideres av statsautorisert revisor.


§ 13 Vedtekter

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall i begge rettighetshavergrupper.

Vedtektsendringer skal godkjennes av Kulturdepartementet.


Vedtatt av konstituerende generalforsamling 7. juni 1989 med endringer, senest på ordinær generalforsamling 29. mai 2017. Vedtektsendringene er godkjent av Kulturdepartementet i brev av 20.6.2017.