Hei, vil du gi tilgang til informasjon om hvordan nettsidene blir brukt?
EN
NO
Gramo Logo
Medlemskap
Bedrift
Om Gramo
Kontakt oss
Aktuelt
Infosenter
Logg inn
Bli medlem
Medlemskap
Bli medlem
ISRC
Utbetaling
Utbetalingskalkuator
Hjelp for medlemskap
Bedrift
Gramo for bedrifter
Priskalkulator
Hjelp for bedrifter
Om Gramo
Om Gramo
Årsmøte
Årsrapport
Statistikken
Ledige stillinger

Ikke fornøyd? Gi oss en tilbakemelding!


Vi gjør vårt beste for å få et best mulig resultat for deg. Som en konsekvens jobber vi kontinuerlig med å forbedre kvaliteten på tjenestene våre. Det kan imidlertid oppstå tilfeller du ikke er fornøyd. Hvis du fortsatt ønsker å kommentere eller sende inn en klage etter å ha vært i kontakt med vår medlemsavdeling, vil vi gjerne høre fra deg.

Jeg har en klage

En klage er en skriftlig melding (annet enn en kommentar) til Gramo om at du er misfornøyd med oss eller en avgjørelse vi har tatt som påvirker dine interesser direkte og personlig. Du må sende inn den klart motiverte klagen til klage@gramo.no

Rutiner for klagehåndtering og tvisteløsninger

Det vises til lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv. § 48.

Generelt
En avgjørelse truffet av Gramos administrasjon kan påklages til Gramos styre av en rettighetshaver, kollektive forvaltningsorganisasjoner som Gramo har representasjonsavtale med og utenforstående rettighetshavere som blir berørt av avgjørelsen.

Skriftlighetskrav
Klagen må være innsendt Gramo skriftlig, vedlagt dokumentasjon, og innen de frister som er nevnt nedenfor, regnet fra den dag avgjørelsen er kommet frem til rettighetshaveren. Avgjørelsen det klages over, kan Gramos administrasjon velge å omgjøre.

Reklamasjon
Gramos administrasjon avgjør en rettighetshavers reklamasjon på avregninger og lignende. Reklamasjonen må være innsendt innen seks uker etter at avregningen/meddelelsen er kommet frem til rettighetshaveren.

Administrasjonens vedtak i reklamasjonssaker, kan innen tre uker påklages til Gramo. Gramos administrasjon sin avgjørelse kan innen seks uker påklages videre til styret som på første mulige styremøte etter at klagen er mottatt skal behandle og endelig avgjøre saken.

Andre avgjørelser
Klagefristen for andre avgjørelser truffet av Gramos administrasjon er seks uker. Dersom Gramos administrasjon fastholder sin avgjørelse, behandles klagen av styret som på første mulige styremøte etter at klagen er mottatt skal behandle og endelig avgjøre saken.

Klage på fordeling av vederlag, herunder men ikke begrenset til rettighetshavertvister mv., håndteres etter Gramos fordelingsreglement.

Bortfall av klagerett
Er klagefristen oversittet, er klageretten bortfalt.

Tilsyn
Patentstyret fører tilsyn med at bestemmelser gitt i eller i medhold av lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv. overholdes, jf. § 49. Tilsynet omfatter Gramo.

Tvisteløsning mellom vederlagspliktige og Gramo
Tvist om vederlag etter § 21 kan enhver av partene bringe inn for Vederlagsnemnda, som kan fastsette vederlaget på bindende måte.