hva-sier-loven-ikon

HVA SIER LOVEN?

Gramo har sin helt egen lovparagraf (det vil si; vi deler den med Norwaco).
Det er § 21 i Åndsverkloven.

Nedenfor har vi gjort et forsøk på å forklare hva dette betyr for deg. 

Teksten vises avsnitt for avsnitt i den rekkefølgen den står i loven.


Lovtekst
«Lydopptak av utøvende kunstneres prestasjoner kan mot vederlag gjøres tilgjengelig for allmennheten ved offentlig fremføring. Dette gjelder ikke for overføring på en slik måte at den enkelte selv kan velge tid og sted for tilgang til opptaket.»

Gramos tekst
Radiokanaler, TV-stasjoner, kaféer, butikker etc. har lov til å bruke musikk (eller lydbok) som er utgitt uten å spørre, men de må betale for det. Dersom lytteren kan velge tid og sted for å høre musikken, f.eks ved å gå inn på nrk.no og høre PopQuiz mandag i stedet for direkte lørdag, er det andre regler som gjelder. Da trenger den som formidler musikken tillatelse og avtaler betaling direkte med artist/plateselskap


Lovtekst
«Både produsenten av opptaket og de utøvende kunstnere hvis fremføring gjengis, har krav på vederlag. Har to eller flere kunstnere samvirket ved fremføringen, må de gjøre vederlagskravet gjeldende i fellesskap. Overfor de vederlagspliktige må vederlagskravet gjøres gjeldende gjennom oppkrevings- og fordelingsorganisasjon som er godkjent av departementet».

Gramos tekst
Både plateselskapet (eller den som eier mastertapen) og musikerne/artistene som deltar på innspillingen som blir brukt skal ha betaling. Det er Gramo som skal kreve inn betaling fra dem som bruker musikk (radio, tv, kafé, butikk etc.). Gramo er godkjent av Kulturdepartementet til å gjøre denne jobben.


Lovtekst
«Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om oppkreving og fordeling av vederlag». 

Gramos tekst
Kulturdepartementet har laget forskrifter med mer detaljerte regler.


Lovtekst
«Vederlagets størrelse skal fastsettes uavhengig av avgiftsplikten etter § 3 i lov 14. desember 1956 nr. 4 om avgift på offentlig framføring av utøvende kunstneres prestasjoner mv».

Gramos tekst
De som bruker musikk kan ikke kreve at de skal betale mindre penger til Gramo selv om de også må betale en avgift til Fond for utøvende kunstnere.


Lovtekst
«Rettighetshavere som ikke er medlem av organisasjon godkjent etter andre ledd, må selv fremsette krav på vederlag overfor organisasjonen. Kravet må fremsettes innen tre år etter utløpet av det år opptaket ble fremført. Vederlag for videresending kan uansett fordeles etter prinsippene i § 64

Gramos tekst
Musikere, artister og plateselskap som ikke er medlem av Gramo, må melde seg inn for å få pengene sine. Når de melder seg inn får de penger de har opptjent for de siste tre år. Hvis man har en hit på radio i 2012 bør man melde seg inn innen 31.12.2015.
Norwaco kan likevel fordele penger i henhold til
§ 64.


Lovetekst
«Bestemmelsene i §§ 5, 29, 36 og 40, jf. 25 og 75 fjerde ledd, har tilsvarende anvendelse».

Gramos tekst
Bestemmelsene i §§ 5, 29, 36 og 40, jf. 25 og 74 fjerde ledd gjelder også for § 21.


Lovtekst
«Det som er bestemt i denne paragrafen gjelder ikke for lydopptak som inngår i film, dersom den ellers vederlagspliktige bruk av lydopptaket allerede er klarert ved overføringen til filmen». 

Gramos tekst
Ikke noe av det du til nå har lest gjelder for film.


Lovtekst
«For offentlig fremføring av lydopptak som ikke er vernet etter åndsverkloven, gjelder lov 14. desember 1956 nr. 4 om avgift på offentlig framføring av utøvende kunstneres prestasjoner mv».

Gramos tekst
For musikk som ikke er vernet etter Åndsverkloven, gjelder Fondsloven. Ikke-vernet musikk er musikk hvor verken plateselskapet eller noen av musikerne eller artistene kommer fra et land som har signert Roma-konvensjonen. Et betydelig land som ikke har signert Roma-konvensjonen er USA.


Lovtekst
«Vederlagsplikt etter denne paragraf engjelder i 70 år etter utløpet av det året opptaket første gang ble utgitt eller offentliggjort». 

Gramos tekst
Radiokanaler, tv-stasjoner og andre som bruker innspilt musikk (kafé, butikk etc.) må betale for all utgivelser som er 70 år eller yngre. Hvis det er mer enn 70 år siden musikken ble utgitt, kan den brukes fritt.