GRAMO ENDRER REGLENE FOR MUSIKALSKE LEDERE

Rollekode "C" innstrammes til kun å gjelde dirigent. Vederlagspotten blir dermed større for utøvere som har krav på vederlag. Av praktiske hensyn blir de nye reglene først gjeldende fra og med hovedavregningen for 2015 som blir utbetalt i 2016.

Hvem har krav på vederlag?

Gramos hovedoppgave er å utbetale vederlag til utøvere og plateselskap
som har rettmessig krav på dette. Hvem som er utøvere er definert i
loven. I forbindelse med en musikkinnspilling, er det musikere, sangere
og dirigenter som har utøverrettigheter. Gramo har ikke myndighet til å 
utvide dette utøverbegrepet.

Med dirigent menes person som står foran et orkester, et kor eller en gruppe og dirigerer aktivt under selve fremføringen. Dirigeringen skal altså skje i innspillingsøyeblikket, og i betydelig grad prege fremføringen utover instruksjoner i «pausene» mellom innspillingsøyeblikkene. Dirigentrollen begrenses i utgangspunktet ikke på grunnlag av musikksjanger.

En dirigent (som ikke fremgår i "coveropplysningene" e.l.) må fremlegge dirigentkontrakt eller levere standard dirigentskjema attestert av minst tre av de dirigerte utøverne.

I tråd med nordisk praksis avvikles også muligheten til å ha flere roller på en og samme innspilling (tidligere A og C eller B og C). Dersom en utøver står registret med to rollekoder, beholdes rollen som gir størst poengverdi etter poengtabellen.

Når skjer endringene?

Endringene vil omfatte alle tidligere innrapporterte innspillinger fra og med hovedavregningen for 2015, som utbetales juni 2016. Fra og med denne avregningen vil registreringer som musikalsk leder og doble roller bli slettet. Medlemmer dette gjelder, vil bli kontaktet direkte av Gramo. Etter- og sluttavregninger for årene før 2015 blir kjørt etter gammelt reglement.

Bakgrunn for endringene

Endringene i fordelingsreglementets (pkt. 4.2) er gjort for å sikre at de de riktige utøverne får det vederlag de har krav på. Loven er klar på hvem som kan defineres som utøvere. Det finnes heller ikke juridisk teori eller rettspraksis verken i Norge eller utlandet som tilsier at rollen som musikalsk leder kan inngå i utøverbegrepet.

Gramo har forespurt Kulturdepartementet om utøverbegrepet, da det har vært stor utvikling i genre, innspillingsmetoder etc siden loven ble vedtatt. Kulturdepartementet har svart at det ikke foreligger planer om å endre loven på dette punktet.

Det er avdekket flere eksempler på misbruk av rollekode "C" som musikalsk
leder. Dette gjør at det spises av vederlagspotten til artister og
musikere som har krav på vederlag, slik at disse får lavere
utbetalinger.

Gramo har et ansvar for at vederlagsfordelingen er så etterrettelig og korrekt som praktisk mulig, og utøversektoren i Gramo har derfor vedtatt endringene. Styret i Gramo har godkjent det reviderte fordelingsreglementet.