DERFOR HAR GRAMO AVSLÅTT SØKNADEN FRA NORA

Norwegian Recording Artists (NORA) har søkt om å bli tatt opp som rettighetshaverorganisasjon i Gramo. Styret i Gramo ser positivt på opprettelsen av NORA, men har vedtatt å avslå søknaden fordi med dagens regler kunne NORAs medlemmer ha bestemt over hvordan Gramo skal fordele og utbetale penger som ikke tilhører NORA.

Gramo er en tomannsbolig

Det er to grupper i Gramo som stemmer hver for seg på generalforsamlingen:

  • Artistene og musikerne på den ene siden
  • Plateselskapene og musikkeierne på den andre

Begge gruppene bor under samme tak i Gramo og pengepotten deles 50/50.  

Disse to rettighetshavergruppene bestemmer i hovedsak selv utbetalingsmodeller for «sine» medlemmer.

På generalforsamlingen stemmer plateselskaps-medlemmer over saker som angår dem, og musiker-medlemmer over saker som angår dem.

Styret behandler felles saker

Gramos styre består av syv personer som er valgt inn av Gramos medlemmer:

  • Tre representanter for artistene/musikerne,
  • Tre representanter for plateselskapene og
  • En uavhengig styreleder.

Styret behandler felles Gramo-saker

To styreutvalg behandler særsaker

I styret finnes det to styreutvalg:

  • Artistene/musikerne som kalles utøversektor
  • Plateselskapene som kalles produsentsektor

Disse utvalgene behandler særsaker som bare angår sine rettighetshavergrupper.

NORA kunne ha bestemt over penger som ikke er deres

Alle musikkeiere får like mange kroner for hvert minutt musikk som er spilt på radio. Enten du er artist som gir ut din egen musikk, eller om du er stort plateselskap.

I forhold til resten av plateselskapene og musikkeierne i Gramo har NORAs medlemmer tilsammen blitt spilt så få minutter på radio at de i 2016 kun hadde krav på en liten del av vederlagspotten til plateselskapene og musikkeierne.

Men de ville likevel ha vært mange nok medlemmer til å ta «all makt» i den ene delen av tomannsboligen i Gramo. Slik reglene er i dag kunne NORAs medlemmer ha bestemt over hvordan Gramo skal fordele og utbetale penger som ikke tilhører NORA.

Gramos foreslo å endre på reglene

På Gramos generalforsamling 31.5.2016 hadde styret i Gramo et konkret forlag til en endring i reglene, tilpasset en situasjon med en forening som NORA i Gramo.

Gramos generalforsamling stemte imidlertid mot forslaget. Uten en endring i vedtektene så Gramo-styret seg nødt til å avslå deres søknad om å bli rettighetshaverorganisasjon i Gramo.

Styrets vedtak om avslag på søknaden til NORA

Utøverrepresentantene i Gramos styre sier:

«Utøverrepresentantene i styret legger vekt på at vedtektene i Gramo og kravene til medlemskap i NORA vil kunne medføre at NORA kan få et kvalifisert flertall i Gramos produsentsektor. Som organisasjon etablert for artister i egenskap av å være produsenter ser disse styremedlemmene at det vil forrykke maktbalansen å ta opp NORA som rettighetsorganisasjon uten at Gramos vedtekter endres. En vedtektsendring må i så fall ivareta de demokratiske prinsippene og balansen mellom utøver- og produsentsektor som Gramo er bygget på, slik at ingen enkelt rettighetshaverorganisasjon vil ha kvalifisert flertall alene på generalforsamling.
Disse styremedlemmene foreslår at Gramos styre skal behandle forslag til nye vedtekter i oktober, med mål om å ha forslag til vedtekter som sikrer en demokratisk generalforsamling i Gramo. Videre foreslår disse styremedlemmene at det innhentes innspill fra representanter for alle parter, inkludert NORA. Disse styremedlemmene er enige om at det er viktig med demokratiske styreregler i en vederlagsorganisasjon som Gramo, og at dette er i tråd med de prinsipper en forvaltningsorganisasjon må etterleve, og som fremgår som krav i CRM-direktivet». 

Produsentsektorrepresentantene i Gramos styre sier:

«Produsentrepresentantene legger vekt på at Gramos formål er å forhandle om, innkreve, forvalte og fordele vederlag til «produsenter og utøvende kunstnere» som har vederlagsrett etter åndsverklovens § 45b, jf. vedtektene § 2. Produsenter og musikere er to ulike interessegrupper som ikke alltid har sammenfallende interesser. For å ivareta begge grupper inneholder Gramos vedtekter bestemmelser som balanserer påvirkningskraften til de to gruppene, jf. for eksempel § 5 om vedtak på generalforsamlingen og § 8 om styrets sammensetning. NORA omtaler seg selv som en «produsentforening», men det følger av punkt 1.1 i NORAS vedtekter at «NORA er etablert for å organisere artister, musikere og band som opptrer som egenprodusent, ved selv å forestå innspilling av sine musikalske fremføringer». Videre følger det av vedtektene punkt 2.2 at det i forbindelse med NORAs virke «i alle henseende skal legges vekt på interessene til norske artister». Sammenlignet med Gramos nåværende rettighetsorganisasjoner fremstår NORA som en hybrid, fordi alle medlemmene pr. definisjon også må være utøvere. I tillegg kommer at terskelen for å bli tatt opp som medlem som produsent er svært lav: Etter vedtektene punkt 3.2 er det tilstrekkelig at man er «mastereier av utgitte innspillinger (recordings) med en samlet spilletid på minst 20 minutter», mens det ikke er noe krav om å utøve andre former for virksomhet som produsenter normalt utøver.
Etter Gramos vedtekter § 4 kan styret ta opp som medlem rettighetshaverorganisasjon som «representerer norske utøvere eller produsenter». Vedtektene er med andre skrevet ut fra den forutsetning at en rettighetsorganisasjon enten representerer norske utøvere eller produsenter. Dette har igjen sin naturlige bakgrunn i at Gramo ivaretar interessene til to grupper og at vedtektene gjennomgående reflekterer denne todelingen. Opptak av NORA som medlem vil etter disse styremedlemmenes syn være problematisk fordi NORA reelt sett har tilknytning til både utøvere og produsenter».

NORA kan anke styrets vedtak inn for Gramos neste generalforsamling.

 

 Utbetaling - se hvor pengene kommer fra